Všeobecné obchodní podmínky

Seznam obchodů SHOPPRO.cz

home » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Computer MCL Brno, s.r.o., se sídlem Brněnská 543, 664 42 Modřice, IČ: 25578260 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"). Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího v případě, že je podnikatelem, případně jeho jméno, příjmení a celou adresu v případě, že je spotřebitelem
  • jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  • druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
  • množství požadovaných kusů produktů
  • místo a termín dodání
  • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
  • v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího nebo jeho oprávněného zástupce

Objednávka kupujícího, kterou obdrží prodávající, je pro kupujícího závazná a je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za zboží kupní cenu.
Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo dodat objednané zboží po dohodnutém termínu, a to v případě, že kupující nedodá včas veškeré podklady pro výrobu zboží (zj. vzory a náhledy požadovaného zboží a jeho parametry). Prodávající si vyhrazuje právo započít s výrobou zboží až po tom, co obdrží od kupujícího zálohu, pokud je požadována. O tuto dobu se prodlužuje termín dodání zboží.
Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.
Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné a doprava, které budou fakturovány samostatně.
Prodávající je oprávněn určit jednotlivým kupujícím případné bonusy, slevy z ceny nebo kreditní rámce. Na tyto bonusy, slevy a kreditní rámce nemá kupující nárok automaticky. Kupující je oprávněn čerpat jednotlivé výhody jen v případě, že bude mít vůči prodávajícímu vyrovnány veškeré závazky.

4. Termín plnění

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím.
Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, je kupující povinen uhradit celou původní kupní cenu, včetně fakturovaných nákladů na balné a dopravu. Pokud tyto náklady nebyly fakturovány, je kupující povinen v případě nepřevzetí zboží uhradit prodávajícímu částku 300 Kč.

5. Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno zabalené. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci či kupujícímu.

6. Vadné a pozdní plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu kupujícího vyrozumí.
Prodávají je povinen uznat v rámci reklamace pouze ty vady (§420 zákona č. 513/1991 Sb.), které vedou k nefunkčnosti jednotlivých výrobků. Drobné odchylky v barevnosti nejsou důvodem k reklamaci.

7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího nebo platba dobírkou, je kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Termíny pro splatnost faktur určuje prodávající. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení ceny zboží i před jeho dodáním.
Prodávající vystaví fakturu při nebo po dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
Za termín zaplacení faktury se považuje připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Vyúčtování smluvních pokut provede prodávající fakturou se splatností minimálně 7 dnů.
Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího.
Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.
Prodávající je oprávněný odmítnou dodání dalšího zboží kupujícímu v případě, že kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu.

8. Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případech stanovených zákonem, a to pouze pokud nebylo započato s výrobou zboží. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 100 % sjednané ceny, a to vzhledem k jedinečnosti jednotlivých výrobků. Pokud již došlo k odeslání zboží, má prodávající právo požadovat navíc smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek.
Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

9. Jiná ustanovení

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolí emailové adresy, a to v objednávce nebo dodacím listu.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.
Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti (zj. změny v zápisu v obchodním nebo živnostenském rejstříku), daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 6. ledna 2009 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky či jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.

Odpovědné osoby
 
Petr Berousek
email: berousek@mcl.cz
 
tel.: +420 602 710 096


Ilona Čápková
email: capkova@mcl.cz
 
tel.: +420 724 371 214
 
zelená linka: +420 800 331 127
 


Computer MCL Brno spol. s.r.o.
Brněnská 543
664 42 Modřice
 
tel.: +420 549 254 198
fax: +420 541 247 531
 
reference

ABB

Se společností ABB spolupracujeme již více než 5 let v jejichž průběhu jsme realizovali více než dvacet zakázek na lisování a vypalování CD.

ČEDOK, a.s.

Pro společnost ČEDOK jsme nejen lisovali CD, ale připravili i obsah v podobě multimedialní prezentace.


Další vybrané reference včetně fotografií naleznete zde.